Prof. dr Vesna Tomić – Spirić

Radno mesto / Radno iskustvo:

2000. – Načelnik dijagnostičko – polikliničkog odeljenja Klinike za alergologiju i imnologiju

1999. – Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1990. – Klinika za alergologiju i imunologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; 1988;

•    Specijalizacija interne medicine, 1995

•    Magisterijum (epidemiologija), 1993

•    Doktorska disertacija ( alergologijai klinička imunologija), 2001

•    Subspecijalizacija ( alergologija i klinička imunologija), 2002

Publikacije:

Autor ili član autorskog tima u preko 250 publikacija, originalni  radovi in extenso u časopisima sa JCR liste (23 rada), 6 poglavlja  (knjige, udžbenici) i 1 naučno leksikografske publikacija

Profesionalna članstva:

•    Predsednik Udruženja alergologa i  imunologa Srbije, 2017

•    EAACI  National Allergy Socety Coommitie (NASC) representative -2015

•    Predsednik Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Srpskog lekarskog društva (SLD), (2011 -2015).

•    Član editorial board South East European Journal of Immunology (SEEJIM) 2015

•    Član radne grupe za formiranje balkanskog registra imunoterpije, pod  pokroviteljstvom Evropske Akademije za alergologiju i imunologiju  (Balkan Immunotherapy registry Meeting, EAACI-WAO, 24 jun 2013, Milan,  Italy).

•    Studijski boravak (visiting observer) od 22 aprila do 13 maja 2013  god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Pitcburgu (School of  Medicine, Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine,  University of Pittsburgh).

•    Saradnik u projektu Ministarstva prosvete i nauke RS »Kliničko  epidemiološka istraživanja poremećaja zdravlja od  javnozdravstvenog  značaja za stanovništvo Srbije« ( No 175025, 2011- i dalje).

•    Saradnik u projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine  RS »Kliničko-epidemiološka istraživanja poremečaja zdravlja od značaja  za nacionalnu patologiju« ( No 145037, 2006- 2010).

•    Saradnik u međunarodnom projektu « Health Risk from Environmental  Polution Levels in Urban System – HEREPLUS – (FP-7-ENV-2007-1);

•    Saradnik u projektu Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj  Republike Srbije « Faktori rizika za nastanak nekih vodećih uzroka  obolevanja i umiranja u Srbiji«  (No 1460, 2002- 2005).

•    Učešće u radu Workshop Product line DST (Diagnostic Science &  Technology GmbH, Germany) za brze alergološke testove, 2005 god.

•    Član Evropske Akademije za Alergologiju i Kliničku Imunologiju  (EAACI)  i Udruženja alergologa i  imunologa Srbije Od l992.

Strani jezici:

Engleski, Italijanski

Posebna sfera interesovanja:

Alergijske respiratorne bolesti (rinitis, astma), alergenska imunoterapija, alergija na lekove.