Prof. dr Dejan Simeunović
spec. int. med. – kardiolog

Prof. dr  Dejan Simeunović je rodjen 26.04.1970. godine u Beogradu. Izabran je za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu maja prošlo godine.
Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu započeo 1989/90 godine kao prvi u rangu od 1250 kandidata koji su te godine konkurisali, a završio 1995/96 godine sa prosečnom ocenom 9,93 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Tokom studija, radio je četiri semestra kao student-demonstrator za predmet histologija i bio je uključen u studentski naučno-istraživački rad na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta. Bio je stipendista Univerziteta u Beogradu, Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije, a zatim Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Za vreme redovnih studija bio je glavni i odgovorni urednik najstarijeg medicinskog studentskog časopisa na Balkanu „Medicinski Podmladak“. Stručnim radovima učestvovao je na kongresima studenata medicine u zemlji i inostranstvu. Kao student bio je dobitnik nagrade za naučni rad na „1st European Medical Sciences Symposium“, Atina, 1995 godine. Završio je školu ne-invazivne dijagnostike u Kragujevcu 1999 godine.

Specijalistički ispit sa odličnom ocenom položio je 26.04.2000 godine.  Magistarsku tezu pod nazivom: „Srčana insuficijencija u dilatacionoj kardiomiopatiji: faktori koji utiču na dugotrajno preživljavanje“ odbranio sa odličnom ocenom 2005 godine. Zaposlen je za stalno na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije od 2000 godine.

Kao dobitnik Evropske stipendije „Hellenic Cardiological Society“ za 1999/2000 godine, proveo je godinu dana usavršavajući se na klinici Hipocration u Atini, Grčka. Kao dobitnik stipendije Evropskog udruženja kardiologa za 2004/2005 godine proveo je 6 meseci na usavršavanju na Klinici za kardiologiju Univerziteta Phillips u Marburgu, Nemačka.

Učestvovao je u organizovanju mnogih naučnih sastanaka i simpozijuma, bio je sekretar časopisa „Kardiologija“ 2001 godine, sekretar Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva 2002 godine, kao i sekretar na mnogobrojnim domaćim kongresima sa medjunarodnim učešćem. Od 1995 godine bio je saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije “Bolesti srčanog mišića, perikarda i srčana insuficijencija: nove dijagnostičke i terapijske metode”. Od 2006/2010 godine bio je saradnik na projektu 145063 «Isptitivanje  etiopatogeneze bolesti srčanog mišića, perikarda i srčane insuficijencije kao osnove dijagnostike i lečenja: primena neuronskih mreža i veštačke inteligencije».

Učestvovao je u mnogim multicentričnim kliničkim studijama (Takeda MCC/EC201, FUSSION II, SIRIUS II, SERAPHINE. ENGAGE – AF TIMI – 48, ESETCID). Aktivno je učestvovao u uvodjenju novih metoda u kliničku praksu: perikardioskopija i ciljana biopsija perikarda, biopsija perikarda pod kontrolom rendgena, perkutana balon perikardiotomija, PerDUCER sistem za perikardiocentezu, perikardiocenteza vodjena halo fenomenom, perkutane koronarne intervencije i angioplastika u akutnom infarktu miokarda.

Član je Srpskog lekarskog društva, Sekcija za kardiologiju SLD, Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog kardiološkog društva i fellow Evropskog kardiološkog društva (FESC). Postao je Asistent za užu naučnu oblast interna medicina (kardiologija) na Medicinskom fakultetu u Beogradu u januaru 2010 godine. Bio je zamenik direktora Poliklinike Kliničkog centra Srbije 2013 godine.

Autor je ukupno 137 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima kongresnih apstrakata i poglavljima u udžbenicima i monografijama. Od toga je autor i koautor 19 radova publikovanih u CC/SCI listi. Autor je 23 poglavlja u udžbenicima, knjigama i monografijama, ima kao prvi autor 9 poglavlja. Nosilac je 2 rada u vodećoj internacionalnoj monografiji “Pericardiology: Contemporary answers to continuing challenges”. Publikacije se odnose na bolesti srčanog mišića i perikarda, nove dijagnostičke i terapijske procedure, uključujući nove tehnike za perikardnu punkciju, primenu endoskopije u bolestima perikarda, interventne procedure, ali i molekularne mehanizme u patofiziologiji bolesti perikarda i miokardnog membranskog transporta, kao i intraperikardnu terapiju.

Dana 15.09.2016. iazabran je u zvanje Docenta medicinskog fakulteta u Beogradu.