Prof. dr Vojislav Parezanović

Uža specijalnost: Kardiologija

Oblast delatnosti: Urođene srčane mane – dijagnostika i lečenje (interventna kateterizacija), fetalna kardiologija

Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije

Rukovodeća funkcija: Načelnik službe kardiologije

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Udruženje za ehokardiografiju Srbije
3. Evropsko udruženje kardiologa (ESC)
4. Evropsko udruženje za dečju kardiologiju (AEPC)

Naučno-istraživačka delatnost: Ehokardiografija urođenih srčanih mana, fetalna ehokardiografija

Biografija:
Rođen je 1965. god. u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1990. god., sa prosečnom ocenom tokom studija 8,93.
Na kardiološkom odeljenju Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu radi od 1991. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je decembra 1995. god. sa “Odlikom i posebnim isticanjem»
Magistarski rad sa temom “Prenatalna dijagnostika urođenih oboljenja srca” odbranio je 1997. god.
Doktorsku tezu pod nazivom “Ehokardiografska procena dijastolne funkcije fetalnog srca” odbranio je jula 2007. godine.
Januara 1998. god. izabran je u zvanje asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet pedijatrija, a 2009. u zvanje Docenta.
Bio je član Izvršnog odbora prvog Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu koji je osnovan 2003. godine, a 2009. godine je izabran za člana uređivačkog odbora časopisa “Medicinska istraživanja” čiji je osnivač Medicinski fakultet u Beogradu.
Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC) i Evropskog udruženja dečjih kardiologa (AEPC).
Od 2001 do 2010 god. bio je šef Službe za edukaciju i stručno usavršavanje Univerzitetske dečje klinike.
Do sada je objavio preko 200 radova u međunarodnim i domaćim časopisima, međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Autor ili koautor je više poglavlja u nekoliko knjiga i udžbenika.

Objavljeni radovi:
1. Jovanović I., Parezanović V., Ljubić A., Stanković Z., Jovović Lj., Đukić M. Cardiac wall motion velocities in normal fetuses evaluated by Doppler myocardial imaging. Fetal Diagn Ther 1998; 13(Suppl. 1): 161-7.
2. Plesinac S, Plecas D, Ljubic A, Parezanovic V, Terzic M. Congenital fetal heart disease – course and outcome of pregnancies. Central European Journal of Medicine 2007; 2 (2): 203-7.
3. Ilic S., Parezanovic V., Djukic M, Kalangos A. Ruptured hydatid cyst of the interventricular septum with acute embolic pulmonary artery complications. Pediatr Cardiol 2008, 29 (4): 855-7.
4. Petronić I, Milinčić Ž, Nikolić D, Ćirović D, Ilić S, Parezanović V, Radlović V, Knežević T, Pavićević P. Rana rehabilitacija i kardiorespiratorni odgovor kod dece sa korigovanim urođenim srčanim manama. Srp Arh Celok Lek. 2008; 136 (5-6); 258-61.
5. Bjelaković B, Pejčić Lj, Parezanović V. Vomiting as the initial clinical presentation of myocardial infarction in children with anomalous left coronary artery from the pulmonary artery. The Turkish Journal of Pediatrics 2008; 50(5): 476-9.
6. Peco-Antić A, Nastić-Mirić D, Popović-Rolović M, Adanja G, Marsenić O, Kostić M, Parezanović V: Acute changes of endothelin 1 in children on hemodialysis. Nephron 1996; 73: 482-3.
7. Peco-Antić A, Pejcic I, Stojanov V, Parezanovic V, Kostic M. Ambulatory blood pressure monitoring in chronic haemodialysis children with end-stage renal failure. Nephron. 1996;72(4):739-40.
8. Parezanovic V, Jovanovic, I, Ljubic, A, Djukic, M, Mikic AN. Myocardial velocities in normal fetuses comparing with healthy children. Eur Heart J 2003; 24 (Suppl. S): 656.
9. Pejčić Lj., Jovanović I., Peco-Antic A., Ćeranic Lj., Parezanovic V. Ehokardiografska procena veličine i sistolne funkcije leve komore kod dece s arterijskom hipertenzijom na hemodijalizi Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:96-8.
10. Pejčić LJ., Peco-Antić A., Parezanović V., Popović-Rolović M, Kostić M., Stojanov V., Jovanović I., Jovanović O., Kruščić D. Kontinuirano praćenje krvnog pritiska u toku 24h kod dece sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom lečene hroničnim hemodijalizama. Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:94-6.
11. Peco-Antić A., Nastić-Mirić D., Popović-Rolović M., Adanja G., Parezanović V., Pariović V., Jovanović I., Kostić M., Jovanović O., Kruščić D. Uticaj hemodijalize na koncentraciju endothelin 1 u plazmi kod dece sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom..
Srp Arh Celok Lek. 1996;124 Suppl 1:92-4.
12. Jovanović I., Parezanović V., Ilić S., Hercog Đ., Vučićević M., Đukić M., Vulićević I., Brajković Z., Vukomanović G., Ilisić T., Mimić B., Milinčić Ž., Simeunović S. Rezultati lečenja cijanogenih mana srca kod dece. Srpski Arhiv za celokupno lekarstvo, oktobar 2004., Supl. I : 9-13.