Klinički ass. Ivan Milinković, MD, PhD

Ivan Milinković, rodjen je 2.Јula 1981, u Beogradu, Srbija, otac dvoje dece. Zavrsio je Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu 2007. godine sa srednjom ocenom 9,71. Zaposlen je na Klinici za kardiologiju, Kliničkog Centra Srbije od 2009 godine. Zavrsio je specijalističe akademske studije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2011. godine (završni rad: ¨Procena rizika za nastanak komplikacija kod bolesnika sa primarnom dilatativnom kardiomiopatijom¨). 2019 godine je završio Poslediplomski kurs iz srčane insuficijencije na Univerztet u Cirihu, a  2022god. odbranio doktorat na temu ¨Uticaj pola i godina starosti bolesnika na kvalitet lečenja, morbiditet i mortalitet u srčanoj insufucijenciji¨, na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalista je interne medicine i Klinički asistent na Medicinkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 Od međunarodnih aktivnosti, bio je Član Komiteta za kardiomiopatije i strukturna oboljenja srca HFA of ESC (2018-2020), Član nukleusa Heart failure specialist of tomorrow (HoT) of HFA of ESC (2018-2022), Član je radne grupe za miokardne i perikardne bolesti Evropskog Udruzenja kardiologa (Working Group on myocardial and pericardial disease of the European Society of Cardiology) (od 2011), Udruženja za srčanu slabost Evropskog Udruzenja kardiologa (Heart failure Association of European Society of Cardiology) (od 2011), kao I Udruženja kardiologa Srbije (od 2010).

 

Završio je kurs dijagnoze i lečenja plućne hipertenzije na AKH, Beč, 2010, Kurs desne kateterizacije srva (Kerckhof klinika, Ban Neuheim, 2010), Kurs lečenja terminalne srčane slabosti (Bern, Švajcarska, 2012), Školu za kliničke istraživače (Heart failure Association of the ESC Clinical Trialist Summer Scholl ,Cape Sounio, Greece, 2017). Ima sertifikat za testove opterećenja i ergospirometriju

 

Učestvovano je u publikovanju Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje srčane insuficijencije, prevodu džepne verzije Evropskih Preporuka za lečenje akutne i hronične srčane slabosti 2016 i 2021 godine kao i preporuka Undruženja za srčanu slabost: Lečenje srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom leve komore 2022. Autor je više od 40 publikacija, od kojih 19 originalnih radova in extenso u časopisima sa JCR liste. Devet radova je objavio u vrhunskim časopisima M21, od toga 9 u M21a. Kumulativni impakt faktor publikacija je 222, ukupna citiranost njegovog rada je preko 4600, H-index 16. Odrzao je više od 40 predavanja po pozivu na nacionalnim i internacionalnim konresima, ukljujući Heart Failure kongres 2019 godine. Koautor je 7 poglavlja u nacionalnom i jednog u internacionalnom udzbeniku iz domena kardiologije. Recenzent je časopisa ESC Heart failure. Učestvuje na međunardnim projektima Peptides for life o primeni natriuretskuh peptida u akutnoj srčanoj insufcijenciji i HFA Atlas-u posvecenom epidemiologiji srčane insuficijencije u Evropi.